KVKK METNİ

ÇETİNKAYALAR OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)


Çetinkayalar Otomotiv Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.


Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin veri sorumlusu Çetinkayalar Otomotiv A.Ş. tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.


a)      Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Şirketimiz, kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, müşteri bilgilerinizi ve müşteri işlem bilgilerinizi, (“kişisel verileriniz”); bilgilerinizi güncelleyin formu, test sürüş formu, bilgi alın formu, servis randevusu formu, iletişim formu ve benzeri formlar aracılığıyla internet siteleri ile mikrositelerde, bayilerimizde kullanıma sunulan CRM sistemi üzerinden ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde elde etmektedir.


b)      Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Çetinkayalar Otomotiv A.Ş.’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Çetinkayalar Otomotiv A.Ş.’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle ve kişisel verileriniz pazarlama amaçlı işlenirken açık rızanız alınarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


c)      Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

Toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin temini, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 


d)      Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?  

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, Ford Motor Company Limited ve iştiraklerine, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir. 


e)      Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;   

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.